Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Hizmetleri
İş Güvenliği Hizmetleri

AB uyum sürecinde daha da önem kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetini, konularında uzmanlaşmış kadrolarımız ile yürütmekteyiz.

Devamını oku →
İş Yeri Hekimliği
İş Yeri Hekimliği

Ülkemizde işçilerin çalıştıkları işyerlerinde hekim çalıştırılması ile ilgili en eski ve kapsamlı düzenleme “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası”nda yer almaktadır. 6 Mayıs 1930 tarihli ve 1489 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren bu yasa "İşçiler Hıfzısıhhası" kenar başlığı altında genel sağlık hükümleri yanında 180. Madde ile işyerinde hekim çalıştırma yükümlülüğünü getirmiştir. Bu maddeye göre en az 50 işçi çalıştıran bütün işyerlerine, işçilerin sağlık durumlarına bakmak üzere hekim çalıştırma zorunluluğu öngörülmüştür.

Devamını oku →
İş Sağlığı Eğitimi
İş Sağlığı Eğitimi

16 saatlik teorik ve pratik ilk yardım eğitimi sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKA verilmektedir.

Devamını oku →
Sağlık Taramaları
Sağlık Taramaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 15:
* Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
* Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
* İşe girişlerinde,
* İş değişikliğinde,
* İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,
* İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla,
* Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamazlar,
* Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
* Gezer mobil sağlık aracımızla akciğer filmleri dijital cihazlarımızla çekilmekte ve DVD ortamında hazırlanmaktadır. İşitme testleri, solunum fonksiyon testleri, portör muayeneleri hizmetlerimiz hızlı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmektedir.

Devamını oku →
İşe Giriş Muayeneleri
İşe Giriş Muayeneleri

İşyeri hekimlerimiz gerekli labarotuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler. Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirmeleri için koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlar, bağışıklama çalışmaları yaparak işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlerler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetlerini ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
İşyeri hekimlerimiz özürlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlar.

Devamını oku →
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konuları
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konuları

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma i) Yüksekte çalışma


Devamını oku →