Duyurular

İş Güvenliği Çalışma süreleri Hakkında duyuru
İş Güvenliği Çalışma süreleri Hakkında duyuru

İSG PROFESYONELLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesi gereğince 1/1/2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen işyeri hekimlerinin çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 8 nci maddesi gereğince 1/1/2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak İSG-KATİP’te görevlendirmeleri tanımlanan ve görevine devam etmekte olan kişilere ait sözleşmeler hakkında Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir güncelleme işlemi yapılmayacak olup ilgili kişi ve kurumların yeni çalışma sürelerine uygun olarak sözleşmelerini yeniden tanımlamaları gerekecektir. İlgili kişi ve kurumların mağdur olmaması adına bahsi geçen tarihlerde gerekli uyumlaştırmalarını yaparak mevzuatta belirtilen çalışma sürelerini gözetmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesine göre işyerinde görev yapacak İSG profesyonelleri, çalışanlar arasından yahut yetkilendirilmiş OSGB üzerinden hizmet alınarak görevlendirilmektedir. Bu doğrultuda görevlendirilecek İSG Profesyonellerinin 5510 sayılı Kanunu’na göre sigortalılık bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Sigortalılık bildirimlerinin İSG-KATİP üzerinden kontrolüne yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Sözleşme süresince primi ödenmeyen İSG Profesyonellerinin raporları, SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na bildirilecektir. Bilindiği üzere KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi devreye alınmış olup kurumlarca kullanılmaktadır. İşlemlerinizin İSG-KATİP üzerinden daha hızlı yapılabilmesi için KEP adreslerinizin İSG-KATİP üzerinde bildirilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur. İşyeri hekimlerinin çalışma sürelerini gösterir tablo İşyeri Hekimliği (İH) Çalışma süresi ( çalışan * dk /ay) Tam zamanlı İH (çalışan) Az Tehlikeli Sınıfta 5 2000 Tehlikeli Sınıfta 10 1000 Çok Tehlikeli Sınıfta 15 750 İş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerini gösterir tablo İş Güvenliği Uzmanlığı (İGU) Çalışma süresi ( çalışan * dk /ay) Tam zamanlı İGU (çalışan) Az Tehlikeli Sınıfta 10 1000 Tehlikeli Sınıfta 20 500 Çok Tehlikeli Sınıfta 40 250

Devamını oku →
Yeni İş Güvenliği Yasasının Getirdikleri
Yeni İş Güvenliği Yasasının Getirdikleri

Yeni İş Güvenliği Yasasının Getirdiği yenilikler şöyle: 1. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 2. ‘Çok tehlikeli’ sınıfta yer alan veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulacaktır. 3. Bu işyerlerinde çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecek. 4. İşveren; sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacaktır. 5. İşveren ayrıca işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını sürekli izleyecek ve denetleyecektir. 6. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlayacaktır. 7. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar 8. İşveren Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alacaktır. 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırmadan işçiyi işe başlatamayacaktır. 10. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında işçiye temsil etmek üzere “ işçi temsilcisi” atayacaktır. 11. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 12. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacak. 13. Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” kurulacaktır. 14. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde oluşturulacak “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” kararları bağlayıcı olacak, işveren bu kurulun kararlarını uygulamakla yükümlü olacaktır. 15. “Çok tehlikeli” sınıfta yer alan MADEN, METAL ve YAPI İŞLERİ ile tehlikeli KİMYASALLARLA çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAMIŞ OLMASI DURUMUNDA İŞ DURDURULACAK. 16. İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümün de veya tamamında iş durdurulacak 17. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip uzman çalıştırılacaktır. 18. Bünyesinde bu vasıflara sahip personel bulunmayan işyerleri, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilecek. 19. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacak. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütecektir.. 20. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirecek. Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilecektir. 21. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm meydana gelen işyerinde, bu ölümde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınacaktır. 22. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olacak. Risk değerlendirmesinde, belirli risklerde etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular dikkate alınacak. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar da dikkate alınacaktır. 23. İşveren; meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirecek; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alacaktır 24. İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları, meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk edecek. Sağlık hizmeti sunucuları, kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirecektir. 25. İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacak, gerekli incelemeleri yapacak, bunlarla ilgili raporları düzenleyecek. 26. İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda iş sözleşmelerini feshedebilecek. 27. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, işe girişlerinde, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacaktır. 28. İşveren; ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikelerle bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirecektir. 29. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamayacaktır. 30. Çok Tehlikeli işyerlerinde (B) Sertifikalı Uzman, Kanunun yürürlüğe girme tarihinden itibaren 4 yıl süreyle, (A) Sertifikalı Uzmanın, Tehlikeli İşyerlerinde ise (C) Sertifikalı Uzman 3 yıl süreyle (B) Sertifikalı Uzmanın yerine bakabilecektir. 31. Daha önce alınmış olan A, B ve C Uzmanlık Belgeleri geçerli sayılacaktır. 32. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2000 lira ceza uygulanacak. 33. İş yerinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene, görevlendirmediği her kişi için 5 bin, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 lira ceza verilecek. 34. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumlarına ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5 bin TL, 35. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50 bin TL, 36. Güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işyerine 80 bin TL idari para cezası verilecektir.

Devamını oku →
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB), kuruldukları illere sınır komşusu illerde şube açmadan hizmet sunabilecekler. “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde yer alan “OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmeleri için o ilde şube açmaları zorunludur. Şube açmak istediklerinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlarlar” ifadeleri “OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur” şeklinde değiştirildi. Yönetmeliğin, OSGB’lerin kurulacakları yerleri düzenleyen maddesine yapılan eke göre de tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı binalarda yer alan bölümlerin tamamının yetkili idarelerce işyeri olarak ruhsatlandırılmış olması şartıyla bu bölümlerde OSGB kurulabilecek. OSGB’lerin yetkilendirilmesine ilişkin maddeye yapılan eke göre ise toplum sağlığı merkezleri, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerini yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda sunabilecekler. Toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırlayacakları genelgeyle belirlenecek

Devamını oku →